Domašovské předválečné opevnění

Domašovské předválečné opevnění

Výstavba dvousled. linie objektů LO vz. 37 domašovského uzávěru v l. 1937 - 1938

Na základě výsledků rekognoskace terénu, provedeného velitelem IV. sboru společně s velitelem ŽVS I ve Starém Městě p/Sn v červenci 1937, ŘOP navrhovanou trasu linie TO a LO dne 14.7. téhož roku schválilo. Velitel IV. sboru (div. gen. Vojtěch B. Luža) obratem nařídil pověřeným důstojníkům HP 7 zpracování podrobného elaborátu, obsahujícího rozmístění stanovišť jednotlivých objektů LO, přináležejících působnosti jmenovaného útvaru. Dne 2.9.1937 zahájila stavební firma Ing. Julius Schmalz z Olomouce v prostoru jižně kóty 813 m Nad Výrovkou, napříč údolím Bělé a Dlouhou horou výstavbu 53 objektů 1. a 2. sledu komunikačního uzávěru ve stav. úseku XIV Domašov. Výstavba probíhala od jeho centrální partie k oběma křídlům s prioritním zajištěním obrany důležité silnice z Jeseníku do Šumperka přes Červenohorské sedlo a přes Videlské sedlo směrem na Bruntál. Do začátku zimního období prac. firma vybetonovala v údolí řeky Bělé 17 objektů, výstavba celého úseku byla ukončena 16.8.1938. 1. sled – 25 obj. typu A v různých variantách; 2. sled – 15 obj. A v různých variantách, 12 obj. typu B v zrcadlově obrác. variantách, 1 obj. typu E. Po uvedeném datu jmenovaná stavební firma rovněž započala s výstavbou stálých překážek v linii. V terénu bylo osazeno 469 ks železných protipěchotních překáž. kolíků a 581 ks protitankových ocelových rozsocháčů; dalších 490 ks bylo rozvezeno do terénu. Další stovky metrů improvizovaných překážek vybudovali vojáci po vyhlášení mobilizace v září 1938. V srpnu 1938 tatáž firma vystavěla čtyři dodatečně zadané objekty na západním úbočí Dlouhé hory, původně náležející stav. úseku XXVII Geiersberg (Zadní Jestřábí) s plánovanou výstavbou 33 objektů a následně začleněné do sestavy úseku XIV Domašov. Návrh ŽSV I z 23. 8. 1938 na výstavbu TO uzávěru Domašov určoval výstavbu 5 tzv. vložených LO vz. 37 (LO-1 až LO-5), vykrývajících intervaly mezi izolovanými pěchotními sruby Do-S 1 až Do-S 8 (text připravil Miroslav Trávníček).

...více informací v muzeu.                                                                            

Galerie
Není záznam
Ke stažení
Není záznam
Další informace
Není záznam